Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym CaffeMilani znajdującym się pod adresem www.sklep.caffemilani.pl

Sprzedającym jest Ewelina Karnecki prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Casa Milani w Toruniu  przy ulicy Dąbrowskiego 6 NIP 521-309-8296, Regon: 369645679 zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawca można uzyskać w sposób określony w zakładce Kontakt i dane firmy.

 

 

§ 1 DEFINICJE

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Sprzedawca – podmiot oferujący zawarcie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.caffemilani.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy sklep.caffemilani.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci WWW.
 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu sklep.caffemilani.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.caffemilani.pl nie wymagają rejestracji.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, konieczne jest

 

- urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

 

-    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 3 KONTA UŻYTKOWNIKÓW I REJESTRACJA

 

 1. Sklep Internetowy sklep.caffemilani.pl oferuje możliwość  założenia konta użytkownika, w którym zapamiętane zostaną dane potrzebne do realizacji zamówienia w celu ułatwienia procesu składania kolejnych zamówień. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 2. Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wszystkie informacje na temat danych osobowych pozostawionych w naszym sklepie internetowym (imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres mailowy i inne) są zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W celu założenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym sklep.caffemilani.pl należy dokonać rejestracji polegającej na:

- wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podaniu wymaganych danych, w szczególności aktywnego adresu e-mail,

- zaakceptowaniu regulamin Sklepu Internetowego sklep.caffemilani.pl oraz Polityki Prywatności,

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranych umów sprzedaży w zakresie określonym Polityką Prywatności.

 1. Po rejestracji na podany adres e-mail wysłany zostaje link, w który należy wejść w celu zatwierdzenia rejestracji i aktywacji konta.
 2. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.caffemilani.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres kontaktowy Sklepu.

 

§ 4 ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY I RECENZJI PRODUKTÓW

 

1. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo do umieszczania recenzji i komentarzy

 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w recenzjach i komentarzach Użytkowników. Na wniosek właściwych organów ma prawo udostępnić wszelkie dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3. Niedozwolone jest zamieszczanie w recenzjach i komentarzach treści, które:

 

1)      zawierają wulgaryzmy lub treści obraźliwe,

 

2)      propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub zachowania niezgodne z prawem,

 

3)      zawierają adresy www i e-mail oraz dane osobowe i teleadresowe,

 

4)      zawierają reklamy produktów lub usług,

 

5)      zawierają linki referencyjne do innych stron

 

6)      naruszają prawa autorskie osób trzecich

 

4. Sprzedawca ma prawo usunąć wypowiedzi, o których mowa w pkt. 3.

 

5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia pkt. 3 mogą zostać czasowo lub na stałe pozbawieni możliwości zamieszczania recenzji i komentarzy.

 

6. Administrator Sklepu ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami I recenzjami W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarza lub recenzji, usunąć lub moderować dowolne komentarze i recenzje, albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji.

 

 

 

§ 5 ZAMÓWIENIA

 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym sklep.caffemilani.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wyszczególnione są osobno.
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową.
 3. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia jest podanie wszystkich danych koniecznych dla zawarcia skutecznej Umowy Sprzedaży, w  szczególności prawidłowe wypełnienie formularza i podanie poprawnych i prawdziwych danych kontaktowych oraz adresu wysyłki Towaru.
 4. W wypadku, gdy podane dane są niekompletne Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy umowę uważa się za niezawartą a Sprzedający a prawo anulować Zamówienie.
 5.  Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia liczy się od momentu wpływu środków  na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

 

 

§ 6 KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).  Koszt i opcje wysyłki wyszczególnione są przy ofercie.

 

 

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub fakturę w zależności od życzenia klienta.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Shoper” lub przelewem na rachunek bankowy sklepu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A
 4. Dostępne formy płatności:

  a) Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

        b) Przelew

        c} Płatność gotówką

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym  bez podania ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni (na podst. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.  Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827).
 2. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu rozpoczyna się w chwili dostarczenia Towaru Klientowi z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą a to, co strony świadczyły ulega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w sposób wybrany przez Klienta. W razie braku informacji Klienta co do sposobu zwrotu płatności, kwota zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zawarciu umowy. Koszt dostarczenia rzeczy zwracany jest przez Sprzedawcę do wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14 dni na swój koszt. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 7. Zwrot środków za zakupy dokonane kartą płatniczą zostanie przesłany przelewem na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 9  REKLAMACJE

 

 1. Towary mogą być objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Fakt udzielenia gwarancji oraz czas gwarancji każdego produktu wyszczególniony jest w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.  Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Towary oferowane przez Sklep w objęte są rękojmią za wady fizyczne i prawne.
 3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy pisemnie lub za przy użyciu poczty elektronicznej.
 4. Składając reklamację należy poinformować Sprzedawcę o wadach towaru pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej. Sprzedawca uzgodni z Klientem sposób dalszego postępowania, w szczególności sposób dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Szczegółowe procedury w przypadku roszczeń z rękojmi określa kodeks cywilny a w przypadku gwarancji oświadczenia gwarancyjne odpowiednich gwarantów.

 

 

 

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.

 

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpoznawane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z  kodeksem postępowania cywilnego. Spory z Klientami nie będącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

 

3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego  mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). Zdjęcia produktów chronione są prawem autorskim.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl